Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
 
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vinovativne.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť Vinovatívne, s r. o., M.R.Štefánika 6, 93401 Levice, zapísaná v registri Okresný súd Nitra. Oddiel: Sro, vložka číslo 34827/N, IČO: 47349824, IČ DPH: SK2023824814. Poštová adresa a adresa prevádzky spoločnosti je: Vinovatívne, s r. o., M.R.Štefánika 6, 93401 Levice
Telefón : +421 905 565 205
E-mail: info@vinovativne.sk
 
Internetový obchod je momentálne nefunkčný, objednávky na vína neberieme a vína neposielame.
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov​

Spracovávame vaše osobné údaje, na základe oprávneného záujmu (ak ste u nás uskutočnili nákup) a na základe Vašej registrácie pri nákupe na webstránke www.vinovne.sk.​​​ Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Dotknutá osoba vyhlasuje, že osobné údaje poskytnuté spoločnosti Vinovatívne, s.r.o., M.R.Štefánika 6, 93401 Levice, IČO: 47349824, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 34827/N (ďalej len „Vinovatívne, s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“) sú skutočne jej osobnými údajmi, sú pravdivé, úplné a správne. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zároveň je oprávnená a povinná, kedykoľvek zistí, že jej osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú neúplné, nesprávne alebo je potrebná ich aktualizácia, upozorniť na túto skutočnosť prevádzkovateľa, a to e-mailom, na emailovú adresu prevádzkovateľa: info@vinovativne.sk, alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba poskytuje Vinovatívne, s.r.o. osobné údaje v rozsahu: oslovenie, titul, krstné meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), email, telefónne číslo za účelom splnenia jej povinnosti vyplývajúcich z realizácie dodávky tovaru a služieb a získavania marketingových informácií a informácií ohľadom produktov spoločnosti Vinovatívne, s.r.o. Poskytnuté osobné údaje budú použité pre potreby : Poskytnutie cenovej ponuky na dodávku tovarov a služieb, potvrdenie objednávky, vystavenie a doručenie zálohovoej faktúry a daňového dokladu, dodanie/doručenie tovaru, vystavenie dodacieho listu, vybavenie reklamácie, prevzatie vráteného a/alebo reklamovaného tovaru, na vymáhanie nesplnených záväzkov dotknutej osoba na ďalšiu inú komunikáciu medzi dotknutou osobou a Vinovatívne, s.r.o. Spoločnosť Vinovatívne, s.r.o. spracúva uvedené osobné údaje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je nemožnosť realizácie dodávky tovarov a služieb a poskytovanie marketingových informácií a informácií ohľadom produktov. Vinovatívne, s.r.o. získava osobné údaje od dotknutej osoby jej registráciou vo formulároch umiestnených na stránke www.vinovativne.sk, alebo pri vyplnení osobných formulárov. Vinovatívne, s.r.o. bude osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), maximálne však 10 rokov od ich poskytnutia. Vinovatívne, s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto dokumente. Vinovatívne, s.r.o. vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Vinovatívne, s.r.o. bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Dotknutá osoba môže poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, na reklamné a prieskumné činnosti (zisťovanie spokojnosti zákazníka, ponuka tovarov a služieb, a to akýmkoľvek spôsobom vrátane volania, zasielania emailov a sms správ) na právnom základe vyplývajúcom z čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné. Dotknutá osoba môže prejaviť svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na marketingové účely aj iným preukázateľným spôsobom. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané na marketingové účely maximálne v rozsahu: oslovenie, titul, krstné meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), email, telefónne číslo. Dotknutá osoba dáva prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely, a to na dobu určitú, na 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Po splnení účelu spracúvania, prípadne po uplynutí doby, na ktorú bol udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov v súlade GDPR.  Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek emailom na emailovú adresu prevádzkovateľa: info@vinovativne.sk.

Poučenie o právach dotknutej osoby. Dotknutej osobe sa zaručujú všetky práva podľa kapitoly III GDPR. Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva: žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú o nej osobné údaje spracúvané, právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba berie tiež na vedomie, že jej ňou poskytnuté osobné údaje (oslovenie, titul, krstné meno, priezvisko, adresa – ulica, mesto, PSČ, email, telefónne číslo) budú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, ako príjemcovi, ktorý nie je oprávnený osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať a sprostredkovateľom, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke prevádzkovateľa.

 
 
Objednávanie a nákup tovaru
 
Tovar nieje možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky. Víno je dodávané v krabiciach po 6 fliaš. Menší počet fliaš ako 6 neposielame.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou fakturovanou cenou s daňou je spôsobený zaokrúhlením.
V prípade ak objednávate viac kusov než je aktuálne na sklade, systém Vám umožní vytvoriť objednávku. Následne budete našim pracovníkom e-mailom alebo telefonicky informovaný o dostupnosti a aktuálnej cene uvedeného výrobku. Môžete sa rozhodnúť pre okamžité doručenie tovaru, ktorý je na sklade, alebo počkať s doručením, kým bude k dispozícii všetok Vami objednaný tovar.
 
 
Zrušenie objednávky
 
Objednávku je možné zrušiť pred jej odoslaním. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.
 
 
Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty
 
Tovar je zákazníkovi doručený zaslaním tovaru prostredníctvom kuriéra - tovar je poistený kuriérskou službou. Zásielky sú dodané obvykle v priebehu 4 pracovných dní od podania objednávky, ak je všetok požadovaný tovar na sklade.
Tovar zaielame aj do zahraničia, prosím kontaktujte nás s požiadavkou prostredníctvom e-mailu na adrese: info@vinovativne.sk. Obratom budete z našej strany informovaní o cene prepravy.
V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámime Vám e-mailom alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru vždy ihneď skontrolujte obal a obsah tovaru z dôvodu možného poškodenia. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode a ak to uznáte za vhodné tovar nepreberajte.
 
 
Platba za tovar
 
Platbu je možné zrealizovať online Vašou platobnou kartou, bankovým prevodom na základe predfaktúry, alebo v hotovosti na dobierku.
 
 
Predávajúci sa zaväzuje
 
Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.
 
 
Kupujúci sa zaväzuje
 
Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.
 
 
Predávajúci nenesie zodpovednosť
 
Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa a pod.).
 
 
Reklamácie
 
Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: info@vinovativne.sk. Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.
 
 
Vrátenie tovaru
 
Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako bolo objednané. V takom prípade Vám dodáme chýbajúci tovar alebo zameníme chybne dodaný tovar v najkratšom možnom náhradnom termíne, alebo Vám bude vrátená uhradená cena za nedodaný tovar. Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na našu adresu (VINOVATÍVNE, s.r.o., M.R.Štefánika 6, 93401 Levice).
 
 
Záruka
 
Záruka na dodaný tovar je max. 2 roky od zakúpenia tovaru, respektíve do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.
 
 
Záverečné ustanovenia
 
Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu. Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.